Tous

Nos Artistes

Thomas Dolié (W)
Baryton
Edwin Fardini (W)
Baryton
Florian Sempey (W-Na)
Baryton
Francesco Salvadori (W)
Baryton
Représentation
(W): Monde (W-DBA): Monde sauf Allemagne, Autriche et Benelux (W-Na): Monde sauf Amérique du Nord (F+B): France + Belgique (W-DB): Monde sauf Allemagne et Autriche (W-Sa): Monde sauf Amérique du Sud (F): France